logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Centrum podpory užívateľov (CPU) je prvým riešením svojho druhu pre štátnu a verejnú správu.
CPU vzniklo v septembri 2001 ako organizačná zložka DataCentra, určená na komplexnú podporu a pomoc používateľom pri budovaní a realizácii úloh v rámci informačných systémov rezortu Ministerstva financií SR. Jeho vznik podnietilo rozhodnutie o centrálnej správe Rozpočtového informačného systému (RIS) v DataCentre a o plošnom rozšírení tohto systému na všetky subjekty vstupujúce do procesov zostavovania a zmien štátneho resp. verejného rozpočtu. CPU bolo založené pre poskytovanie komplexných podporných služieb používateľom.
 
CPU poskytuje podporné služby aj v súvislosti s budovaním a správou Komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI), prostredníctvom ktorej sú používatelia pripojení k centrálnemu systému v DataCentre.
 
V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory. Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu, na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory a na 3. úrovni informační špecialisti a metodici. Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní informačných systémov a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa pri ich prevádzkovaní vyskytnú. 
 
CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI),
 • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do informačných systémov,
 • riešenie incidentov pri práci s informačnými systémami - aplikačná podpora,
 • vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v ISŠP,
 • riešenie incidentov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v ISŠP,
 • poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
 • on line navigovanie v informačných systémoch - platí pre RIS, RIS-SAM, CKS a ISŠP,
 • poskytovanie služieb metodickej podpory - platí pre CKS, RÚZ, CEM a CRPŠ.
 
CPU poskytuje služby pre používateľov nasledovných informačných systémov:
 • ISŠP - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
 • RIS - Rozpočtový informačný systém  - pre organizácie štátnej správy
 • RIS-SAM - Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
 • DEV - IS pre sledovanie rozvojovej pomoci
 • ITMS - Informačno technologický monitorovací systém - slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
 • ISUF - Informačný systém účtovníctva fondov
 • RPMŠ - Register ponúkaného majetku štátu - verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania
 • CKS - Centrálny konsolidačný systému (Pozn.: predtým IS JÚŠ)
 • EIS, ESO - Ekonomické informačné systémy ministerstva
 • SPIN; ISPIN - Ekonomické informačné systémy BBSK
 • WINBEU - Ekonomický informačný systém NSK
 • AC VÚC - Administratívne centrum NSK a BBSK
 • MPPL - Multiklientský platobný portál pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
 • RÚZ - Register účtovných závierok - neverejná časť - pre subjekty verejnej správy
 • IOM - Integrované obslužné miesta
 • CRPŠ - Centrálny register pohľadávok štátu
 • CEM - Centrálna evidencia majetku štátu
 • SEMP - Systém evidencie a monitorovania pomoci
 • CISMA - Centrálny informačný systém matrík
 • RA - Register adries
 • OP - Ohlasovňa pobytu
 • EKOP - Ekonomický portál
 • EPOS - Ekonomický IS
 • RVO - Register vylúčených osôb
 • CSRU - Centrálny systém referenčných údajov

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra