logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

UPOZORNENIE !

DataCentrum aktuálne nasadilo do prevádzky novú politiku hesiel. 

Účelom zmeny heslovej politiky pre prístup do IS prevádzkovaných v DataCentre je zvýšenie úrovne zabezpečenia správy hesiel prostredníctvom technologických a procesných úprav v rámci prístupových komponentov infraštruktúry DataCentra.
Dopad nasadenia novej politiky hesiel sa aktuálne dotýka iba nových používateľov. Postupne bude uplatňovanie novej politiky hesiel aplikované na širšie skupiny používateľov, ktorým týmto vznikne povinnosť zmeniť si doterajšie heslo na nové, z dôvodu systémového nastavenia exspirácie hesla. 
Viac informácií používatelia získajú v procese získavania a  aktualizácie prístupových údajov a na web stránke https:/helpdesk.datacentrum.sk,  cez položky menu: „Prihlásenie registrovaného používateľa / Prihlásenie používateľa“ po prihlásení aktuálnym menom a heslom. 
 

UPOZORNENIE !

Ukončenie životnosti A NEVYHNUTNÁ VÝMENA čipových kariet
Informácia pre používateľov čipových kariet (ČK) používaných pre prístup do ISŠP (ManEx).
ČK a čítačky ČK, ktoré boli vydávané DataCentrom v rokoch 2003 – 2007 sú už zastarané, fyzicky a technologicky opotrebované. To spôsobuje komplikácie pri obnove certifikátov, ako sú pomalý zápis, chybovosť , t.j. nutnosť viacerých pokusov pri obnove certifikátu a taktiež zaplnenie ČK a nutnosť  ČK preformátovať v DataCentre.  So zabezpečením prevádzkovania ČK sú spojené aj ďalšie SW a HW problémy na strane DataCentra.
Riešením je postupné vyradenie aktuálne používaných ČK z produkčnej prevádzky a prechod na používanie modernejších nosičov certifikátov a tým sú USB tokeny, aktuálne typ iKey 5110.
Z uvedených dôvodov je nutné, aby organizácie, ktorých zamestnanci používajú pre prístup do ISŠP (ManEx) ČK, si v nasledujúcom období, v priebehu roku 2021, ktoré je limitované životnosťou certifikátu na ČK, zabezpečili nahradenie ČK a čítačky ČK novým USB tokenom. V priebehu roku 2022 bude možnosť používania ČK zamedzená.
Obstaranie USB tokenu je zabezpečené štandardným postupom, t.j. zakúpením. 
Objednávka je k dispozícii na web stránke Štátnej pokladnice: V prípade záujmu, kliknite sem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Centrum podpory užívateľov (CPU) je prvým riešením svojho druhu pre štátnu a verejnú správu.
CPU vzniklo v septembri 2001 ako organizačná zložka DataCentra, určená na komplexnú podporu a pomoc používateľom pri budovaní a realizácii úloh v rámci informačných systémov rezortu Ministerstva financií SR. Jeho vznik podnietilo rozhodnutie o centrálnej správe Rozpočtového informačného systému (RIS) v DataCentre a o plošnom rozšírení tohto systému na všetky subjekty vstupujúce do procesov zostavovania a zmien štátneho resp. verejného rozpočtu. CPU bolo založené pre poskytovanie komplexných podporných služieb používateľom.
 
CPU poskytuje podporné služby aj v súvislosti s budovaním a správou Komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI), prostredníctvom ktorej sú používatelia pripojení k centrálnemu systému v DataCentre.
 
V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory. Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu, na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory a na 3. úrovni informační špecialisti a metodici. Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní informačných systémov a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa pri ich prevádzkovaní vyskytnú. 
 
CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI),
 • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do informačných systémov,
 • riešenie incidentov pri práci s informačnými systémami - aplikačná podpora,
 • vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v ISŠP,
 • riešenie incidentov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v ISŠP,
 • poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
 • on line navigovanie v informačných systémoch - platí pre RIS, RIS-SAM, CKS a ISŠP,
 • poskytovanie služieb metodickej podpory - platí pre CKS, RÚZ, CEM a CRPŠ.
 
CPU poskytuje služby pre používateľov nasledovných informačných systémov:
 • ISŠP - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
 • RIS - Rozpočtový informačný systém  - pre organizácie štátnej správy
 • RIS-SAM - Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
 • DEV - IS pre sledovanie rozvojovej pomoci
 • ITMS - Informačno technologický monitorovací systém - slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
 • ISUF - Informačný systém účtovníctva fondov
 • RPMŠ - Register ponúkaného majetku štátu - verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania
 • CKS - Centrálny konsolidačný systému (Pozn.: predtým IS JÚŠ)
 • EIS, ESO - Ekonomické informačné systémy ministerstva
 • SPIN; ISPIN - Ekonomické informačné systémy BBSK
 • WINBEU - Ekonomický informačný systém NSK
 • AC VÚC - Administratívne centrum NSK a BBSK
 • MPPL - Multiklientský platobný portál pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
 • RÚZ - Register účtovných závierok - neverejná časť - pre subjekty verejnej správy
 • IOM - Integrované obslužné miesta
 • CRPŠ - Centrálny register pohľadávok štátu
 • CEM - Centrálna evidencia majetku štátu
 • SEMP - Systém evidencie a monitorovania pomoci
 • CISMA - Centrálny informačný systém matrík
 • RA - Register adries
 • OP - Ohlasovňa pobytu
 • EKOP - Ekonomický portál
 • EPOS - Ekonomický IS
 • RVO - Register vylúčených osôb
 • CSRU - Centrálny systém referenčných údajov

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra