logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
17. 10. 2013 (2013/91) CKS - Finančné účty / Obec nakúpila kolky a poštové známky do zásoby. V priebehu roka došlo k ich spotrebe. Ako zaúčtujem obstaranie a spotrebu cenín?Otázky k CKS Odpoveď
17. 10. 2013 (2013/90) CKS - Dlhodobý majetok / Prosím Vás o nasledovné usmernenie: Z prostriedkov štrukturálnych fondov VÚC ako konečný prijímateľ nenávratného finančného príspevku financoval obstaranie technického zhodnotenia dokončenej stavby, ktorá je v správe majetku našej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a táto ju má aj vo svojej evidencii majetku. Má VÚC po uvedení technického zhodnotenia do užívania preúčtovať obstaranie (042) na svoj účet 021 a následne zmluvou o prevode správy majetku odovzdať uvedenej organizácii? A čo ak je zmluva o prevode vyhotovená neskôr ako je technické zhodnotenie uvedené do užívania, má VÚC začať vykonávať na ňom aj odpisy? Alebo to spätne musí urobiť uvedená organizácia, keď o technické zhodnotenie navýši hodnotu budovy? Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/89) CKS - Dlhodobý majetok / Zaúčtovanie bezodplatne nadobudnutého majetku: Sme štátna rozpočtová organizácia a našim zriaďovateľom je KŠU. Naša organizácia dostala darovacou zmluvou dar od subjektu mimo verejnej správy (nadácie). Jedná sa o bezodplatne nadobudnutý majetok - diagnostický prístroj s príslušenstvom, všetko vyfakturované jednou sumou vo výške 3000,- €. Prosím o posúdenie účtovania : Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia prístroja 042/384 3 000,- € darom od subjektu mimo verejnej správy, Uvedenie darovaného prístroja do používania 022/042 3 000,-€, Odpisy prístroja (odpisovanie mesačne) 551/082, Zúčtovanie transferov z poskytnutého daru vo výške odpisov 384/688 Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/88) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Ako účtovať drobný hmotný majetok, ktorý sme nadobudli bezodplatným prevodom o prevode správy majetku (osobný počítač), ktorý bol odpísaný a zostatková hodnota bola 0,- €. Sme rozpočtová organizácia: Podľa opatrenia MF/16786/2007-31 o drobnom hmotnom majetku podľa § 21 ods. 4 rozhoduje účtovná jednotka o tom, či vedie drobný hmotný majetok ako DHM alebo Zásoby. My sme rozhodli, že ho budeme viesť ako DHM. Len nevieme odhadnúť, či treba použiť ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou, alebo ho môžeme viesť s nulovou hodnotou podľa toho, ako bola vedená v účtovníctve pri predošlej organizácii ako je to uvedené v § 22 ods. 5 Opatrenia (pri prevode správy). Uveďte prosím ako účtovať a aj účtovací predpis: či 022/082 alebo: 022/353, 551/082, 353/682, 022/082. Ďalšia otázka by sa týkala nákupu LCD monitoru k uvedenému počítaču, je možné ho obstarať z bežných výdavkov, ak sme ho nadobudli bezodplatne.Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/87) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Na základe darovacej zmluvy dostala obec darom dopravné prostriedky od Ministerstva obrany v sume 30 000 Eur. Majetok prešiel do vlastníctva obce. Ako účtovať, zaradiť a následne odpisovať darovaný majetok?Otázky k CKS Odpoveď