logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: VšetkyZverejnené dňa Číslo otázky OtázkaKategória:
24. 03. 2017 (2017/111) CKS - Výkazníctvo / Odsúhlasenie údajov vo FIN 1-04 / Je nutné, aby schválený a upravený rozpočet príjmov a výdavkov, uvedený vo výkaze FIN 1-04 u štátnych rozpočtových organizácií, súhlasil s údajmi o rozpočte, predloženými rozpočtovou sekciou Ministerstva financií SR?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/110) CKS - Výkazníctvo / Metodika zostavovania účtových výkazov / Podľa akého metodického usmernenia zostavujú účtovné výkazy subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky?Otázky k CKS Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/109) CKS - Výkazníctvo / Legislatíva upravujúca výkazníctvo / Podľa akého metodického usmernenia predkladajú subjekty verejnej správy štvrťročné a ročné finančné výkazy Ministerstvu financií SR ?Otázky k CKS Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/108) CKS - Výkazníctvo / Zostatok prostriedkov z min. roka vo FIN 1-04 / Ako majú subjekty verejnej správy vykazovať zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka na mimorozpočtových účtoch - v časti 2.1. Príjmové operácie vo finančnom výkaze FIN 1 – 04 ?Otázky k CKS Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/107) CKS - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky / Oprava účtovania na účte 428 / Účtovná jednotka VÚC použila pri oprave nákladov predchádzajúceho účtovného obdobia účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, pretože považovala opravu za významnú. Je to v súlade s postupmi účtovania?Otázky k CKS Odpoveď