logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/86) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Touto cestou sa obraciam o odbornú pomoc z dôvodu odsúhlasenia správnosti: Zaúčtovanie počiatočného stavu neodpísaného dlhodobého majetku, ktorý bol v minulých obdobiach/pred rokom 2007/ odovzdaný do správy RO, PO, ktoré ho riadne mali v účtovníctve RO= ZŠ s právnou subjektivitou z vlastných zdrojov obce, PO s právnou subjektivitou z vlastných zdrojov obce. Prosím o usmernenie ako zaúčtovať zúčtovací vzťah v obci voči zriadeným organizáciám z dôvodu správy majetku obce. - v obci -v PO - v RO Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/85) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / V zmysle zákona č. 595/2003 Z . z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zvýšená hranica u dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku z 1700,- € na 2400 ,-€, od 1.3.2009. Je účtovná jednotka povinná dodržiavať túto hranicu u investičného majetku, alebo sa môže rozhodnúť ponechať účtovanie majetku na doterajších účtoch, 021,022,023,032,031, v pôvodných hodnotách pred zmenou zvýšenej hranice? Nestačí ak si to organizácia ošetrí vo vnútropodnikových smerniciach? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/84) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Ako zaevidovať majetok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prebytočného majetku medzi dvoma RO (rozpočtová organizácia) bezodplatne. Protokol obsahuje dlhodobý hmotný majetok (stroj) zakúpený z kapitálových výdavkov. Obstarávacia cena je 2100 €, zostatková cena 0,- € .Tento stroj nám doviezol dopravca za cca 600 €. Máme stroje oceniť reprodukčnou obstarávacou sumou + náklady za dovoz alebo prijať v obstarávacej cene a odpísať majetok (ako s nákladmi na dopravu) ? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/82) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / V obci sme obstarali dopravný prostriedok (automobil na upratovacie služby), ktorý bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Prosíme o uvedenie postupu účtovania predmetného účtovného prípadu. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/81) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Sme príspevková organizácia zriadená VÚC, prosím o postup účtovania obstarania stroja, pričom stroj je nadobudnutý z vlastných zdrojov. Odpoveď