logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
23. 03. 2017 (2017/106) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie nákladov a výnosov / Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, žiaci nám platia školné poplatky za vyučovanie hudby, ktoré zasielame zriaďovateľovi. V roku 20xx (v mesiacoch 9-12/20xx) niektorí rodičia uhradili školné poplatky už aj za nasledovné účtovné obdobie, t.j. na rok 20xx +1, čo bolo účtované nasledovne 318/384. 223/318, 381/351, 351/223 (cele školné odvedené zriaďovateľovi) V bežnom roku 20xx +1 bolo vopred uhradené školné zaúčtované nasledovne : 384/602 588/381. Aký nákladový účet z triedy 5 správne použiť miesto účtu 588, nakoľko zriaďovateľ upozornil školy, že účet 588 a 351 sa v bežnom roku nesmú líšiť a nám vznikol rozdiel o sumu z roku 20xx. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/105) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie nákladov a výnosov / Štátna rozpočtová organizácia v roku 200x zaúčtovala úhradu nájomného a predplatného na obdobie január až jún 200x+1 na účte 381 – náklady budúcich období. Môže sa zúčtovanie nákladov budúcich období zaúčtovať v plnej výške už v mesiaci január alebo ich zúčtovanie účtovať každý mesiac až do júna 200x+1 v pomernej čiastke? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/104) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie členského príspevku / Štátna rozpočtová organizácia platí v rámci členstva v medzinárodnej organizácii poplatok za prístup k databázam. Faktúra je na obdobie od 1. októbra 200x do 30. septembra 200x+1. Má sa v uvedenom prípade účtovať časové rozlíšenie nákladov? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/103) CKS - Konsolidácia / Povinnosť obce, VÚC a kapitoly zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku / Má obec/VÚC a kapitola ŠR povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku v prípade, že v účtovnom období neboli zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie alebo nevlastnili podiely v obchodnej spoločnosti, ktorá by bola ich dcérskou účtovnou jednotkou ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/102) CKS - Konsolidácia / Podstata konsolidácie vo verejnej správe / Čo je podstatou konsolidácie vo verejnej správe ? Odpoveď