logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie stravných lístkov / Sme zamestnanci obce, stravujeme sa na družstve, ktoré nám obedy fakturuje. Stravné lístky nedostávame. Ako správne účtovať predpis faktúry, úhradu faktúry, rozúčtovanie 55 % - zamestnávateľ a 45% zamestnanec (predpis a úhrada).


Odpoveď:

Na Vašu požiadavku na metodickú podporu zasielame nasledovnú odpoveď : V zmysle § 59 Opatrenia sa príspevok zamestnávateľa na stravovanie v sume 55 % ceny jedla (§ 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) účtuje na účte 527 – Zákonné sociálne náklady. Pri zaúčtovaní záväzku voči družstvu, ktoré Vám fakturuje obedy, Vám súčasne vzniká pohľadávka voči zamestnancom, ktorá sa v zmysle § 45 ods. 3 Opatrenia účtuje na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom. Postup účtovania: MD/D Faktúra za obedy, vznik záväzku voči družstvu 321 Príspevok zamestnávateľa ( 55 %) 527 Zamestnanec (45 %) 335, Úhrada faktúry, vyrovnanie záväzku voči družstvu 321/221, Zúčtovanie pohľadávky voči zamestnancom - zrážka zo mzdy 331/335 - úhrada do pokladnice 211/335
Prejsť na zoznam otázok