logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Zúčtovacie vzťahy / Účtovanie bežných transferov / Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou (škola). Cez Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy sme na náš samostatný účet dostali finančné prostriedky na projekt. Sú účelovo určené na nákup PC techniky, mzdy, všetko klasifikované ako bežné výdavky. Môžeme to účtovať ako prijatý bežný transfer od subjektov mimo verejnej správy, cez účet 372?


Odpoveď:

Rozpočtová organizácia účtuje o prijatých transferoch podľa § 19 Opatrenia k postupu účtovania. V prípade, že účtovná jednotka prijala transfer prostredníctvom štátneho rozpočtu v podobe návratnej finančnej výpomoci od agentúry MŠ SR, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, sa prijatie tohto transferu v obci zaúčtuje v prospech účtu 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa prijatý transfer zúčtuje do výnosov v prospech účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy.
Prejsť na zoznam otázok