logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta z verejnej zbierky, určených na nákup napríklad sochy??


Odpoveď:

Prijatie finančných prostriedkov na určený účel sa účtuje v zmysle § 49 Opatrenia na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Pri účtovaní o týchto finančných prostriedkoch sa postupuje podľa § 19 ods. 14 Opatrenia. Predpokladáme, že darované finančné prostriedky boli určené na nákup dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného, ktorý je definovaný v § 32 ods. 12 Opatrenia. Postup účtovania: MD/D Prijatie účelovo určených prostriedkov z verejnej zbierky 221/372, Obstaranie dlhodobého majetku 042/321, Úhrada faktúry z účelovo určených prostriedkov 321/221, Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov bežného obdobia vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi 372/698
Prejsť na zoznam otázok