logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Zúčtovacie vzťahy / CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie bežného transferu / Obec je zriaďovateľom základnej školy. Na konci roka sme dostali pre našu základnú školu bežný nenormatívny transfer. Tento bežný transfer už nebolo možné poslať základnej škole na použitie a zostal na našom účte. Podľa zák.523/2004 sa uvedený transfer dá použiť do marca nasledujúceho roka. Ako sa správne zaúčtuje prijatý alebo nevyčerpaný ( nepoužitý ) transfer zo ŠR v obci.


Odpoveď:

Podľa § 47 Opatrenia, sa poskytnutý transfer pre PO alebo RO v zriaďovateľskej pôsobnosti obce od inej účtovnej jednotky účtuje v prospech účtu 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku a v ťarchu účtu 22x. Pri poskytnutí tohto transferu, RO,PO obci, obec účtuje opačným účtovným zápisom v prospech účtu 22x a na ťarchu účtu 357.
Prejsť na zoznam otázok