logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Odpoveď na otázku

Kategória: Otázky k CKS

Znenie otázky: CKS - Zúčtovacie vzťahy / Zúčtovanie transferu / Ako správne zaúčtovať prijatie transferu z recyklačného fondu v obci.


Odpoveď:

Kapitálový transfer prijatý z recyklačného fondu je transfer od subjektu mimo verejnej správy, nakoľko recyklačný fond je neštátny účelový fond. Prijatie kapitálového transferu z recyklačného fondu sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty a v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zúčtovanie kapitálových výdavkov sa účtuje na ťarchu účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, opravnými položkami a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku sa účtuje zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov na ťarchu účtu 384 – Výnosy z budúcich období a v prospech účtu 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy. Postup účtovania : Prijatie účelového transferu od subjektu mimo verejnej správy 221/372, Obstaranie DHM, zaúčtovaná dodávateľská faktúra 042/321, Úhrada dodávateľskej faktúry 321/221, Zúčtovanie účelového transferu od subjektu mimo verejnej správy do výnosov budúcich období 372/384, Zaradenie DHM do používania 022/042, Odpis majetku podľa odpisového plánu 551/082, Vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi, zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného obdobia 384/698
Prejsť na zoznam otázok