logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Aktuálne CPU poskytuje služby pre používateľov nasledovných informačných systémov:
 • ISŠP - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
 • RIS - Rozpočtový informačný systém  (pre organizácie štátnej správy)
 • RIS -SAM Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
 • ITMS - Informačno technologický monitorovací systém - slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
 • ISUF - Informačný systém účtovníctva fondov
 • RPMŠ - Register ponúkaného majetku štátu - verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania
 • CKS - Centrálny konsolidačný systému (predtým IS JÚŠ)
 • EIS, ESO - Ekonomické informačné systémy ministerstva
 • SPIN; ISPIN - Ekonomické informačné systémy BBSK
 • WINBEU - Ekonomický informačný systém NSK (účtovný IS)
 • SAPGUI Ekonomický informačný systém NSK - platobné portály BBSK a NSK
 
CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do infraštruktúry KTI,
 • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
 • riešenie incidentov s prihlásením do informačných systémov,
 • riešenie problémov pri práci i informačnými systémami,
 • vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v ISŠP,
 • riešenie problémov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v ISŠP,
 • poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
 • on line navigovanie v informačnom systéme (platí pre RIS, RIS-SAM a ISŠP),
 • poskytovanie služieb metodickej podpory (platí pre CKS).
 
Pre poskytnutie podpory je možné kontaktovať CPU :

/*Pri nahlasovaní požiadaviek mailom neuvádzajte v tele mailu zložito štruktúrované texty, tabuľky a pod., využite možnosť pridať do mailu prílohu, aby nedošlo k skresleniu a zdržaniu vybavovania Vašej požiadavky.