logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

UPOZORNENIE !

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT (NBÚ) vydalo urgentné varovanie pred podvodnými telefonátmi (tzv. phishing/vishing), ktorých cieľom je:
 • Získať Vaše osobné údaje
 • Získať Vaše prístupové údaje
 • Inštalácia programu na ovládanie Vášho PC na diaľku
 • Inštalácia škodlivého kódu (vírusu) do vášho PC (za účelom skopírovania, zablokovania, zničenia dát v PC, prípadne prienik do PC siete organizácie)
Tieto útoky sú aktuálne realizované prostredníctvom telefonických hovorov a nie je vylúčené, že by sa útočníci mohli predstaviť aj ako pracovníci CPU DataCentra.
 
Na účel minimalizácie rizika Vás týmto upozorňujeme, že pracovníci CPU DataCentra
 • Od Vás nikdy nežiadajú Vaše prihlasovacie heslo, PIN kód, kód z GRID karty alebo OTP tokenu a pod. Ani povedať a ani napísať a poslať! Tieto údaje sú používateľovi, na základe žiadosti autorizovanej štatutárom jeho organizácie, doručované výhradne klasickou poštou a disponuje nimi iba používateľ.
 
Pracovníka CPU DataCentra si viete, v prípade potreby, identifikovať /overiť si/
 • vie Vaše UID - ak Vám už boli poslané prihlasovacie údaje, 
 • vie číslo hlásenia (evidencia Vašej požiadavky na našu podporu) – ak už bolo vytvorené (dostali ste notifikačný email, v ktorom je toto číslo uvedené, prípadne ho nájdete v aplikácii https://helpdesk.datacentrum.sk ),
 • môžete sa s ním spojiť po opätovnom zavolaní do CPU DataCentra na číslo CPU DataCentra zverejnené na web stránke DataCentra  http://cpu.datacentrum.sk ,
 • môžete mu poslať - po vzájomnom dohovore - overovací e-mail na adresu cpu@datacentrum.sk, na ktorý Vám obratom odpovie. 
 
Pracovník CPU DataCentra
 • Vám môže odporučiť inštalovať iba taký SW, ktorý je zverejnený na web stránke CPU,
 • Vám môže odporučiť si stiahnuť iba také dokumenty, ktoré sú zverejnené/dostupné na web stránke CPU,
 • do DataCentra posielate Vaše údaje (meno, priezvisko, zamestnávajúca organizácia - názov, jej adresa a IČO, telefonický a e-mailový kontakt na Vás – nič viac !) iba vo vyplnených formulároch (žiadostiach), ktoré sú zverejnené na web stránke CPU a iba na adresu DataCentra a iba poštou, alebo osobne . Odporúčame posielať iba ako doporučenú poštu.
 
V prípade poskytovania služieb CPU používateľom IS s využitím systémov zdieľania obrazovky (aktuálne ScreenConnect)
 • Pracovník CPU DataCentra sa používateľovi predstaví, uvedie svoje meno, priezvisko a organizáciu (DataCentrum).
 • následne odporúčame overenie pracovníka CPU DataCentra číslom incidentu v tvare INXXXXXX. Pracovník CPU DataCentra Vám uvedie číslo incidentu, kvôli ktorému volá a Vy ho potvrdíte.
 • Systém vzdialenej podpory sa realizuje vždy na základe Vašej aktuálnej a konkrétnej požiadavky. Odporúčame, aby ste nespúšťali ikonu vzdialenej podpory, resp. stránku help.ktidc.sk na výzvu nikoho, kto by sa síce predstavil v mene DataCentra, ale neuviedol by číslo incidentu, na základe ktorého ste kontaktovaný/á, resp. sa snažil predstaviť sa v inom jazyku, ako v slovenčine, pretože realizácia tohto typu podpory je z bezpečnostných dôvodov obmedzená iba na Slovenskú republiku. 

 

UPOZORNENIE !

DataCentrum aktuálne nasadilo do prevádzky novú politiku hesiel. 

Účelom zmeny heslovej politiky pre prístup do IS prevádzkovaných v DataCentre je zvýšenie úrovne zabezpečenia správy hesiel prostredníctvom technologických a procesných úprav v rámci prístupových komponentov infraštruktúry DataCentra.
Dopad nasadenia novej politiky hesiel sa aktuálne dotýka iba nových používateľov. Postupne bude uplatňovanie novej politiky hesiel aplikované na širšie skupiny používateľov, ktorým týmto vznikne povinnosť zmeniť si doterajšie heslo na nové, z dôvodu systémového nastavenia exspirácie hesla. 
Viac informácií používatelia získajú v procese získavania a  aktualizácie prístupových údajov a na web stránke https:/helpdesk.datacentrum.sk,  cez položky menu: „Prihlásenie registrovaného používateľa / Prihlásenie používateľa“ po prihlásení aktuálnym menom a heslom. 
 

UPOZORNENIE !

Ukončenie životnosti A NEVYHNUTNÁ VÝMENA čipových kariet
Informácia pre používateľov čipových kariet (ČK) používaných pre prístup do ISŠP (ManEx).
ČK a čítačky ČK, ktoré boli vydávané DataCentrom v rokoch 2003 – 2007 sú už zastarané, fyzicky a technologicky opotrebované. To spôsobuje komplikácie pri obnove certifikátov, ako sú pomalý zápis, chybovosť , t.j. nutnosť viacerých pokusov pri obnove certifikátu a taktiež zaplnenie ČK a nutnosť  ČK preformátovať v DataCentre.  So zabezpečením prevádzkovania ČK sú spojené aj ďalšie SW a HW problémy na strane DataCentra.
Riešením je postupné vyradenie aktuálne používaných ČK z produkčnej prevádzky a prechod na používanie modernejších nosičov certifikátov a tým sú USB tokeny, aktuálne typ iKey 5110.
Z uvedených dôvodov je nutné, aby organizácie, ktorých zamestnanci používajú pre prístup do ISŠP (ManEx) ČK, si v nasledujúcom období, v priebehu roku 2021, ktoré je limitované životnosťou certifikátu na ČK, zabezpečili nahradenie ČK a čítačky ČK novým USB tokenom. V priebehu roku 2022 bude možnosť používania ČK zamedzená.
Obstaranie USB tokenu je zabezpečené štandardným postupom, t.j. zakúpením. 
Objednávka je k dispozícii na web stránke Štátnej pokladnice: V prípade záujmu, kliknite sem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Centrum podpory užívateľov (CPU) je prvým riešením svojho druhu pre štátnu a verejnú správu.
CPU vzniklo v septembri 2001 ako organizačná zložka DataCentra, určená na komplexnú podporu a pomoc používateľom pri budovaní a realizácii úloh v rámci informačných systémov rezortu Ministerstva financií SR. Jeho vznik podnietilo rozhodnutie o centrálnej správe Rozpočtového informačného systému (RIS) v DataCentre a o plošnom rozšírení tohto systému na všetky subjekty vstupujúce do procesov zostavovania a zmien štátneho resp. verejného rozpočtu. CPU bolo založené pre poskytovanie komplexných podporných služieb používateľom.
 
CPU poskytuje podporné služby aj v súvislosti s budovaním a správou Komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI), prostredníctvom ktorej sú používatelia pripojení k centrálnemu systému v DataCentre.
 
V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory. Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu, na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory a na 3. úrovni informační špecialisti a metodici. Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní informačných systémov a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa pri ich prevádzkovaní vyskytnú. 
 
CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI),
 • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
 • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do informačných systémov,
 • riešenie incidentov pri práci s informačnými systémami - aplikačná podpora,
 • vydávanie nosičov certifikátu a generovanie certifikátov pre prácu v ISŠP,
 • riešenie incidentov s nosičmi a certifikátmi pre prácu v ISŠP,
 • poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
 • on line navigovanie v informačných systémoch - platí pre RIS, RIS-SAM, CKS a ISŠP,
 • poskytovanie služieb metodickej podpory - platí pre CKS, RÚZ, CEM a CRPŠ.
 
CPU poskytuje služby pre používateľov nasledovných informačných systémov:
 • ISŠP - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
 • RIS - Rozpočtový informačný systém  - pre organizácie štátnej správy
 • RIS-SAM - Rozpočtový informačný systém pre samosprávy
 • DEV - IS pre sledovanie rozvojovej pomoci
 • ITMS - Informačno technologický monitorovací systém - slúži na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
 • ISUF - Informačný systém účtovníctva fondov
 • RPMŠ - Register ponúkaného majetku štátu - verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania
 • CKS - Centrálny konsolidačný systému (Pozn.: predtým IS JÚŠ)
 • EIS, ESO - Ekonomické informačné systémy ministerstva
 • SPIN; ISPIN - Ekonomické informačné systémy BBSK
 • WINBEU - Ekonomický informačný systém NSK
 • AC VÚC - Administratívne centrum NSK a BBSK
 • MPPL - Multiklientský platobný portál pre BSK, TTSK, TSK, ŽSK, PSK
 • RÚZ - Register účtovných závierok - neverejná časť - pre subjekty verejnej správy
 • IOM - Integrované obslužné miesta
 • CRPŠ - Centrálny register pohľadávok štátu
 • CEM - Centrálna evidencia majetku štátu
 • SEMP - Systém evidencie a monitorovania pomoci
 • CISMA - Centrálny informačný systém matrík
 • RA - Register adries
 • OP - Ohlasovňa pobytu
 • EKOP - Ekonomický portál
 • EPOS - Ekonomický IS
 • RVO - Register vylúčených osôb
 • CSRU - Centrálny systém referenčných údajov

 

Používanie cookies na web stránkach DataCentra