logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
18. 10. 2013 (2013/94) CKS - Konsolidácia / Aké výkazy sú súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky a aký je rozdiel v porovnaní s individuálnou účtovnou závierkou? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/93) CKS - Konsolidácia / Ktorá legislatíva upravuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/92) CKS - Finančné účty / Ako sa účtuje nákup a predaj stravných lístkov vlastným zamestnancom v štátnej rozpočtovej organizácii? Odpoveď
17. 10. 2013 (2013/91) CKS - Finančné účty / Obec nakúpila kolky a poštové známky do zásoby. V priebehu roka došlo k ich spotrebe. Ako zaúčtujem obstaranie a spotrebu cenín? Odpoveď
17. 10. 2013 (2013/90) CKS - Dlhodobý majetok / Prosím Vás o nasledovné usmernenie: Z prostriedkov štrukturálnych fondov VÚC ako konečný prijímateľ nenávratného finančného príspevku financoval obstaranie technického zhodnotenia dokončenej stavby, ktorá je v správe majetku našej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a táto ju má aj vo svojej evidencii majetku. Má VÚC po uvedení technického zhodnotenia do užívania preúčtovať obstaranie (042) na svoj účet 021 a následne zmluvou o prevode správy majetku odovzdať uvedenej organizácii? A čo ak je zmluva o prevode vyhotovená neskôr ako je technické zhodnotenie uvedené do užívania, má VÚC začať vykonávať na ňom aj odpisy? Alebo to spätne musí urobiť uvedená organizácia, keď o technické zhodnotenie navýši hodnotu budovy? Odpoveď