logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/89) CKS - Dlhodobý majetok / Zaúčtovanie bezodplatne nadobudnutého majetku: Sme štátna rozpočtová organizácia a našim zriaďovateľom je KŠU. Naša organizácia dostala darovacou zmluvou dar od subjektu mimo verejnej správy (nadácie). Jedná sa o bezodplatne nadobudnutý majetok - diagnostický prístroj s príslušenstvom, všetko vyfakturované jednou sumou vo výške 3000,- €. Prosím o posúdenie účtovania : Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia prístroja 042/384 3 000,- € darom od subjektu mimo verejnej správy, Uvedenie darovaného prístroja do používania 022/042 3 000,-€, Odpisy prístroja (odpisovanie mesačne) 551/082, Zúčtovanie transferov z poskytnutého daru vo výške odpisov 384/688 Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/88) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Ako účtovať drobný hmotný majetok, ktorý sme nadobudli bezodplatným prevodom o prevode správy majetku (osobný počítač), ktorý bol odpísaný a zostatková hodnota bola 0,- €. Sme rozpočtová organizácia: Podľa opatrenia MF/16786/2007-31 o drobnom hmotnom majetku podľa § 21 ods. 4 rozhoduje účtovná jednotka o tom, či vedie drobný hmotný majetok ako DHM alebo Zásoby. My sme rozhodli, že ho budeme viesť ako DHM. Len nevieme odhadnúť, či treba použiť ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou, alebo ho môžeme viesť s nulovou hodnotou podľa toho, ako bola vedená v účtovníctve pri predošlej organizácii ako je to uvedené v § 22 ods. 5 Opatrenia (pri prevode správy). Uveďte prosím ako účtovať a aj účtovací predpis: či 022/082 alebo: 022/353, 551/082, 353/682, 022/082. Ďalšia otázka by sa týkala nákupu LCD monitoru k uvedenému počítaču, je možné ho obstarať z bežných výdavkov, ak sme ho nadobudli bezodplatne. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/87) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Na základe darovacej zmluvy dostala obec darom dopravné prostriedky od Ministerstva obrany v sume 30 000 Eur. Majetok prešiel do vlastníctva obce. Ako účtovať, zaradiť a následne odpisovať darovaný majetok? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/86) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Touto cestou sa obraciam o odbornú pomoc z dôvodu odsúhlasenia správnosti: Zaúčtovanie počiatočného stavu neodpísaného dlhodobého majetku, ktorý bol v minulých obdobiach/pred rokom 2007/ odovzdaný do správy RO, PO, ktoré ho riadne mali v účtovníctve RO= ZŠ s právnou subjektivitou z vlastných zdrojov obce, PO s právnou subjektivitou z vlastných zdrojov obce. Prosím o usmernenie ako zaúčtovať zúčtovací vzťah v obci voči zriadeným organizáciám z dôvodu správy majetku obce. - v obci -v PO - v RO Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/85) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / V zmysle zákona č. 595/2003 Z . z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zvýšená hranica u dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku z 1700,- € na 2400 ,-€, od 1.3.2009. Je účtovná jednotka povinná dodržiavať túto hranicu u investičného majetku, alebo sa môže rozhodnúť ponechať účtovanie majetku na doterajších účtoch, 021,022,023,032,031, v pôvodných hodnotách pred zmenou zvýšenej hranice? Nestačí ak si to organizácia ošetrí vo vnútropodnikových smerniciach? Odpoveď