logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
24. 03. 2017 (2017/84) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Ako zaevidovať majetok na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí prebytočného majetku medzi dvoma RO (rozpočtová organizácia) bezodplatne. Protokol obsahuje dlhodobý hmotný majetok (stroj) zakúpený z kapitálových výdavkov. Obstarávacia cena je 2100 €, zostatková cena 0,- € .Tento stroj nám doviezol dopravca za cca 600 €. Máme stroje oceniť reprodukčnou obstarávacou sumou + náklady za dovoz alebo prijať v obstarávacej cene a odpísať majetok (ako s nákladmi na dopravu) ? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/82) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / V obci sme obstarali dopravný prostriedok (automobil na upratovacie služby), ktorý bol nadobudnutý z kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu. Prosíme o uvedenie postupu účtovania predmetného účtovného prípadu. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/81) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Sme príspevková organizácia zriadená VÚC, prosím o postup účtovania obstarania stroja, pričom stroj je nadobudnutý z vlastných zdrojov. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/80) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Dostali sme ( obecný úrad ) na základe darovacej zmluvy zo štátu ( MV SR ), dopravné prostriedky v hodnote zhruba 20 000,- €. Tento majetok prešiel pod našu správu, čiže pod obec. Prosíme o uvedenie postupu účtovania, nakoľko uvedený prípad nie je transfer. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/79) CKS - Dlhodobý majetok / Dlhodobý majetok / Zmena hranice pre zaradenie dlhodobého majetku/Informácia/Chcela by som sa spýtať či sa zaraďuje po novom (výška obstarávacej ceny a odpisová skupina) aj DHM zakúpený pred 1.marcom 2009, alebo po 1.marci zaraďujeme do evidencie po novom všetok DHM bez ohľadu na dátum jeho obstarania. Či majetok pod 1700 € musíme zaraďovať do drobného hmotného majetku aj keď má životnosť viac ako 1 rok (príspevková organizácia Ministerstva obrany SR). Odpoveď