logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
23. 03. 2017 (2017/132) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Rezerva na dovolenky / Na základe dotazov obcí a ich rozpočtových organizácií v súvislosti s účtovaním tvorby rezervy na nevyčerpanú dovolenku za prenesený výkon štátnej správy k 31.12.2008, prosím Vás o vyjadrenie, či pri účtovaní tvorby rezerv 553/323 sa vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje aj zúčtovanie bežného transferu zo ŠR 357/693. V tomto prípade ku koncu roka vznikne hospodársky výsledok. Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/131) CKS - Všeobecné, Rôzne, Ostatné / Postupy účtovania - legislatíva / Akými predpismi sa v súčasnosti riadia pri vedení účtovníctva rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky ? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/129) CKS - Výnosy / Časové rozlíšenie nákladov a výnosov / Obraciam sa na Vás s otázkou. V máji naša obec dostala dotáciu z Európskej únie na územný plán, ktorý však už máme hotový a všetky výdavky sme naň vynaložili v predchádzajúcich rokoch. Čiže v danom roku sme už nemali nijaké výdavky, nijaké náklady ohľadom územného plánu. Zaúčtovali sme to ako príjem na bankový účet a ako prijatý transfer od subjektov mimo verejnej správy. K 31.12. by sa však všetky transfery mali zúčtovať, nevieme však akým spôsobom Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/128) CKS - Výnosy / Výnosy z prostriedkov zo štátneho rozpočtu v obci / Na ktorom syntetickom účte má obec účtovať o výnosoch z transferov zo štátneho rozpočtu? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/127) CKS - Výkazníctvo / Konečný stav účtovej skupiny 61 s mínusovým znamienkom / Môžu byť vo výkaze ziskov a strát ROPO vykázané konečné stavy účtov účtovej skupiny 61 s mínusovým znamienkom? Odpoveď