logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
18. 10. 2013 (2013/126) CKS - Výkazníctvo / Členenie nákladov a výnosov na hlavnú a podnikateľskú činnosť / Všetky účtovné jednotky štátnej správy a samosprávy sú povinné členiť vo výkaze ziskov a strát náklady a výnosy bežného účtovného obdobia na hlavnú a podnikateľskú činnosť? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/125) CKS - Výkazníctvo / Väzby medzi súvahou a výkazom ziskov a strát / Aké sú vzájomné väzby medzi súvahou a výkazom ziskov a strát ROPO? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/124) CKS - Výkazníctvo / Môžu byť v súvahe ROPO vykazované v aktívach pohľadávky a v pasívach záväzky s mínusovým znamienkom? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/123) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie aktívno - pasívnych účtov v súvahe ROPO / Ako sa v súvahe ROPO vykazujú aktívno – pasívne účty? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/122) CKS - Výkazníctvo / Vykazovanie pohľadávok a záväzkov v súvahe ROPO / Ako sa vykazujú v súvahe ROPO pohľadávky a záväzky v nadväznosti na dobu splatnosti? Odpoveď