logo cpulogo csirtlogo itms logo iso 9001

Otázky a odpovede

Kategória: Otázky k CKSZverejnené dňa Číslo otázky Otázka
23. 03. 2017 (2017/109) CKS - Výkazníctvo / Legislatíva upravujúca výkazníctvo / Podľa akého metodického usmernenia predkladajú subjekty verejnej správy štvrťročné a ročné finančné výkazy Ministerstvu financií SR ? Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/108) CKS - Výkazníctvo / Zostatok prostriedkov z min. roka vo FIN 1-04 / Ako majú subjekty verejnej správy vykazovať zostatok prostriedkov predchádzajúceho roka na mimorozpočtových účtoch - v časti 2.1. Príjmové operácie vo finančnom výkaze FIN 1 – 04 ? Odpoveď
18. 10. 2013 (2013/107) CKS - Vlastné imanie a dlhodobé záväzky / Oprava účtovania na účte 428 / Účtovná jednotka VÚC použila pri oprave nákladov predchádzajúceho účtovného obdobia účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, pretože považovala opravu za významnú. Je to v súlade s postupmi účtovania? Odpoveď
23. 03. 2017 (2017/106) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie nákladov a výnosov / Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou, žiaci nám platia školné poplatky za vyučovanie hudby, ktoré zasielame zriaďovateľovi. V roku 20xx (v mesiacoch 9-12/20xx) niektorí rodičia uhradili školné poplatky už aj za nasledovné účtovné obdobie, t.j. na rok 20xx +1, čo bolo účtované nasledovne 318/384. 223/318, 381/351, 351/223 (cele školné odvedené zriaďovateľovi) V bežnom roku 20xx +1 bolo vopred uhradené školné zaúčtované nasledovne : 384/602 588/381. Aký nákladový účet z triedy 5 správne použiť miesto účtu 588, nakoľko zriaďovateľ upozornil školy, že účet 588 a 351 sa v bežnom roku nesmú líšiť a nám vznikol rozdiel o sumu z roku 20xx. Odpoveď
24. 03. 2017 (2017/105) CKS - Náklady / Časové rozlíšenie nákladov a výnosov / Štátna rozpočtová organizácia v roku 200x zaúčtovala úhradu nájomného a predplatného na obdobie január až jún 200x+1 na účte 381 – náklady budúcich období. Môže sa zúčtovanie nákladov budúcich období zaúčtovať v plnej výške už v mesiaci január alebo ich zúčtovanie účtovať každý mesiac až do júna 200x+1 v pomernej čiastke? Odpoveď